Mokymosi medžiaga

Ketbilietai

ArsleidiniaiUAB "Eriva" vairavimo mokykloas mokymo organizavimo ir darbo tvarkos taisyklės


I. PRIĖMIMO Į VAIRAVIMO MOKYKLĄ TVARKA

1. UAB ,,Eriva“ vairavimo mokykla (toliau - vairavimo mokykla) su asmeniu, stojančiu mokytis vairuotojo pažymėjimui įsigyti (toliau - stojantysis), sudaro mokymo sutartį.

2. Stojantysis pateikia medicininę pažymą, leidžiančią vairuoti nurodytos kategorijos transporto priemonę.


II. VAIRAVIMO MOKYKLOJE BESIMOKANČIŲJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3. Besimokantys vairavimo mokykloje privalo:

3.1. Lankyti teorinius ir praktinius užsiėmimus;
3.2. Dalyvauti praktinio vairavimo užsiėmimuose;
3.3. Laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti vairavimo mokyklos keliamus reikalavimus;
3.4. Neįsisavinus mokymo programos, už papildomą mokymą mokėti pagal galiojančius valandinius įkainius;
3.5. Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones;
3.6. Atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą;

3.7. Atsiskaityti už mokymo kursus iki mokyklos baigimo liudijimo gavimo.

4. Jei sutartu laiku besimokantysis negali atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą jis turi perspėti vairavimo instruktorių prieš vieną dieną iki 18 val. Neatvykus į praktinio vairavimo pamoką ir nepranešus, pinigai negrąžinami.


III. MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

5. Vairavimo mokykla privalo:

5.1. Sukomplektuoti klausytojų grupes, vadovaujantis vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu
5.2. Vykdyti mokymo procesą, vadovaujantis galiojančiais vairuotojų rengimo planais ir programomis;
5.3. Darbuotojams ir mokiniams užtikrinti darbo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos žmonių saugaus darbo įstatymu ir teisiniais dokumentais;
5.4. Suteikti mokiniui papildomų teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, nustatytų Kvalifikaciniais ir elgesio reikalavimais kelių transporto priemonių vairuotojams, kurių reikia atitinkamos kategorijos vairavimo teisei įsigyti;
5.5. Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę;
5.6. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga, taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;

5.7. Sėkmingai išlaikiusiems mokyklinį egzaminą (KET ir praktinio vairavimo) ir atsiskaičiusiems už mokymą, išduoti mokymo kursų baigimo liudijimą.


III. KITI REIKALAVIMAI

6. Jeigu praktinio vairavimo metu įvyksta autoįvykis, kurio kaltininkas yra mokomojo automobilio vairuotojas, už pasekmes atsako vairavimo mokykla.

7. Besimokančiajam, nevykdančiam savo įsipareigojimų, ir be pagrįstų priežasčių nutraukus mokymo sutartį, mokestis už mokymą negrąžinamas.

Triangle Corporate Template

A responsive, retina-ready & wide multipurpose template.